วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ:

 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจ หัวใจของการเป็นพนักงานผู้ให้บริการที่ดีเลิศ และเข้าใจ ทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 2. เข้าใจองค์ประกอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าผ่านการให้บริการที่ดีเลิศ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 3. มีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าลูกค้ามาใช้บริการที่ไหนก็ได้รับบริการที่เหมือนกัน
 4. เข้าใจกระบวนการในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย ทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
 5. มีหลักการและมีเครื่องมือการให้บริการ สามารถนำไปใช้ในการบริการให้ลูกค้าประทับใจได้ทันที
 6. เข้าใจการพัฒนาพนักงานผู้ให้บริการ ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานทักษะการให้บริการที่เป็นสากล ที่ใช้ในต่างประเทศ
 7. สามารถนำไปบริหารทีมให้บริการให้มีเทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป
 8. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บริการที่ดีเลิศ สร้างความสำเร็จให้องค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับผู้เรียนจะสามารถ:

 • เข้าใจหัวใจการให้บริการแบบการบริการเชิงรุก มีแนวทางการให้บริการเชิงและปรับมุมมองการให้บริการที่เป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น
 • ออกแบบองค์ประกอบสำคัญ ที่ต้องใช้ในการบริการอย่างประทับใจ และทำให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
 • สามารถนำทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ มาใช้บริหารจัดการอารมณ์กับเหตุผลให้เกิดความสมดุล เพื่อการสร้างความประทับใจ ที่ยังยืน
 • เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ให้บริการ ที่ต้องทำเมื่อต้องบริการลูกค้าเป็นการบริการแบบเหนือใจ
 • วิเคราะห์และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนการให้บริการ เมื่อต้องทำงานต่อหน้าลูกค้า
 • เข้าใจมุมมองของลูกค้ามากกว่ามองแต่ตนเอง ในความต้องการที่ลูกค้ามีต่อการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำเทคนิคการให้บริการไปใช้ในการทำงานจริงได้ ทำให้เกิดความสำเร็จระยะยาว

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจาก หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ:

 • แนวทางการพัฒนาด้านการบริการที่เป็นรูปธรรม เข้าใจหลัก แนวคิดการบริการแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า
 • เทคนิคการเพิ่มผลสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการพนักงาน ทำให้อย่างไร ให้พนักงานสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และเป็นการขจัดความสับสนในด้านการบริการ สร้างต้นแบบในการบริการที่ลูกค้าประทับใจ
 • เข้าใจหลักและวิเคราะห์มุมมองของอารมณ์ลูกค้าที่ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ โดยมีขั้นตอนในการให้บริการที่สร้างความประทับใจเพื่อความสำเร็จองค์กร
 • ขยายผลเครื่องมือในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมการเนื้อหาที่จะใช้ในการพัฒนาการบริการในธุรกิจของตนเองได้สำเร็จ
 • บริหารทีมงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้วยทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการที่ทันสมัย โดยเน้นการสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • มีมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก ให้บริการเกินความคาดหวัง และให้บริการที่ดีเลิศ สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้ธุรกิจ
 • สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจปัจจุบัน โดยนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

Professional Excellent Service Behavior

หลักการและเหตุผล หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

ในการทำธุรกิจนั้นทุกธุรกิจต่างต้องการที่จะเป้ฯผู้ได้รับชัยชนะทางธุรกิจ มีโอกาสจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสนใจและอยากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงนั้นพนักงานจะนวนน้อยที่เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร เพราะพนักงานส่วนใหญ่ยับมีความคิดแนวทางในการทำงานที่สร้างปัญหาดังต่อไปนี้

 1. ไมสนใจการให้บริการลูกค้า เพราะมองว่าลูกค้าเป็นภาระที่ตนเองไม่อยากให้บริการ
 2. มองเป้าหมายองค์กรไม่ออก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการบริการลูกค้า
 3. ไม่มีกำลังใจทำงาน ไม่สนใจลูกค้า สนใจแต่เรื่องของตนเอง
 4. ไม่ชอบการให้บริการลูกค้า แต่ต้องทำเพราะรอเวลาทำอย่างอื่น
 5. เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่สนในคนอื่น ไม่สนใจความรู้สึก หรือความต้องการของลูกค้า
 6. ไม่ตัดสินใจเมื่อมีปัญหา รอคำสั่งอย่างเดียว แก้ปัญหาการให้บริการไม่ถูกต้อง ทำให้โดนลูกค้าร้องเรียน
 7. ไม่คิดที่จะให้บริการที่แตกต่างออกไป เคยทำอย่างไรก็ทำเช่นนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย
 8. ไม่ยอมรับการพัฒนาเรื่องการบริการ มองว่าไม่สำคัญทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ให้บริการได้ไม่ดี

ในสถานการการทำธุรกิจนั้น ทุกบริษัทต้องตกอยู่ในสภาพของแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสงครามการ ค้า และสภาพเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเอาชนะทำให้ทุกองค์กรตกอยู่ในสภาวะเครียดและสถานการการแข่งขันทางธุรกิจยังเป็นเช่นนี้ต่อไป และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะกลไกการเปิดการค้าเสรี ทำให้ธุรกิจต่างพยายามที่จะค้นหาวิธีที่จะทำให้ตนเองอยู่เหนือคู่แข่ง การต่อสู้ทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้องค์กรของตน มีการเจริญ เติบโตอย่างอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว้ หรือธุรกิจยังคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ทำให้ทุกองค์กรต่างเร่งปรับตัว ให้ทันกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าธุรกิจอยากให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม นอกจากสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง องค์กรต่าง ๆ ยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก เพราะต้นทุนการผลิตเป็นผลจากการจ้างงานที่สูงขึ้น ทำให้วัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทยังต้องเผชิญกับสังคมที่มีระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นโลกไร้สายอย่างสมบูรณ์แบบ   ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่ยังต้องการการเติบโต จะหาวิธีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงให้ลูกค้าและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ได้ โดยกลยุทธ์ในการทำธุรกิจจึงมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ สร้างความพอใจให้ลูกค้า ภายใต้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์หลักของธุรกิจยุคปัจจุบัน

ผู้ที่มีเทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ ที่เหนือกว่า ย่อมได้รับชัยชนะและยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือการรักษาสภาพให้ตนเองอยู่เหนือสภาพการแข่งขันอย่างชาญฉลาด ด้วยแนวคิดการแข่งขันทางธุรกิจเช่นนี้ ธุรกิจชั้นนำต่างเร่งปรับตัว ปรับแนวการทำงาน และที่สำคัญเป้าหมายคือการตอบสนองต่อความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ผลที่ตามมาคือการความประทับใจเพื่อให้ลูกค้าบอกต่อและกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต

เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการสร้างความพอใจให้ลูกค้าจะส่งผลดีให้กับธุรกิจในหลายอย่าง เช่นการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ การบอกต่อ การเป็นแหล่งอ้างอิงให้ ดังนั้น ทุกธุรกิจต่างวางแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวที่จะเกิดขึ้นเช่นนี้ แบบทำทันที เพราะทุกธุรกิจทั้งตนเองและคู่แข่งต่างมีแนวคิดที่เป็นเช่นเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลายลูกค้าพึงพอใจ กลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องทำ 2 อย่างในเวลาเดียวกันคือ มุ่งหาวิธีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

พนักงานผู้ให้บริการจึงมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพนักงานทุกคนจำเป็น ต้องมีความสามารถที่จะทำเรื่องการบริการที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย ผ่านกระบวนการของการค้นคว้าวิธีการให้บริการรูปแบบต่างๆ ทักษะของพนักงานผู้ให้บริการ จึงมีความสำคัญในการถูกนำมาใช้ในการให้บริการ และเป็นต้นแบบการให้บริการกับพนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กร  ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ว่าตนเองต้องการได้รับความรู้ ในเรื่องการบริการมากน้อยเพียงใด เพื่อตอบสนอต่อการให้บริการลูกค้า

การมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างพนักงานผู้ให้บริการที่ดีเลิศ เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาการให้บริการต่อยอดการทำธุรกิจ ผ่านกระบวนการให้การเปลี่ยมมุมองทางความคิดของพนักงานให้รู้สึกดีต่อการให้บริการ ด้วยเครื่องมือการพัฒนาพนักงานผู้ให้บริการที่ทันสมัยที่นำมาใช้มี 3 องค์ประกอบดังนี้

 • วิเคราะห์ สิ่งที่พนักงานผู้ให้บริการต้องทำอะไร ในการนำความความรู้ไปพัฒนาพนักงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนาการบริการเพื่อบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ในแง่การลงทุนเทียบกับผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับ
 • วิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรและพนักงานให้บริการ ว่ามีวิธีการในการตัดสินใจอย่างไรในการออกแบบการพัฒนาการให้บริการ
 • วางแนวทางในการบริหารฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายคือพนักงานทุกคนต้องเข้าใจการให้บริการที่ดีเลิศและพร้อมใจในการสร้างผลลัพธ์จากการบริการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ จึงเป็นเครื่องมือการให้บริการที่ถูกออกแบบและนำมาใช้ในองค์กรชั้นนำ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจให้ลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยสามารถเห็นผลการให้บริการได้ในทันที และเมื่อพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีก สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในทุกระดับ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการให้พนักงานทุกคน เพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของการให้บริการ เป็นการบริการที่เหนือความคาดหวังสร้างความประทับใจสูงสุด โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มที่ต้องติดต่อกับลูกค้าบ่อยครั้ง

องค์กรทั้งหลายต้องมุ่งเน้นการบริการอย่างมืออาชีพ เกินความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ตามหลักการให้บริการที่สร้างความประทับใจ และนำการบริการมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่แท้จริงในยุคนี้และอนาคต  โดยการนำ    เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ มาใช้จะเป็นการจุดประกายความปรารถนาให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอีกอย่างแรงกล้า ซึ่งก็คือหัวใจสำคัญที่จะเหนี่ยวรั้งลูกค้าให้ยั่งยืนถาวรได้ สร้างความสำเร็จให้องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

หลักสูตร Excellent Service Behavior

หลักสูตรอบรม 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ ผู้ทำงานฝ่ายขาย ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสนับสนุนการขาย เลขา ฝ่ายขาย ฝ่ายให้บริการลูกค้า ฝ่ายซ่อมบำรุง และทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขององค์กร และผู้สนใจเรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียน StepPlus Training

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1:สำคัญหลักของเทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ ในทศวรรษหน้า

 • แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจในยุคการค้าเสรีและยุคของSocial Media แพร่หลาย
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนถาวรทางธุรกิจ
 • หลักของการบริการแบบเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • ปัญหาแนวคิดและความเข้าใจผิดในการให้บริการ
 • ข้อเปรียบเทียบการบริการที่ดีและที่ไม่ดี..แนวทางการป้องกัน
 • เทคนิคการให้บริการที่เหนือใจ เหนือความคาดหวังแต่ได้ใจ
 • สร้างหลัก 6Ps’ Top Performance in Service เพื่อการบริการเหนือใจ
 • กรณีศึกษาการบริการที่มีความหลากหลายทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
 • วิเคราะห์การสร้างมาตรฐานการเพื่อให้ทุกคนมี เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริการเหนือใจ
 • ความเข้าใจในเรื่องการสร้างมาตรฐานการให้บริการ ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • ขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการบริการให้การบริการเป็นเลิศ
 • จัดทำ Work Shop ชมคลิปวีดีโอ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

วันที่ 2 การวิเคราะห์และสร้างพิมพ์เขียวใน การบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

 • วิเคราะห์เพื่อค้นหาหลักการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • สร้างกลไกการสื่อสารเรื่องการบริการไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทุกคนสามาถให้บริการที่เหนือใจ ใช่เลย
 • วิเคราะห์เส้นทางการให้บริการเพื่อสร้างวิธีการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
 • การให้บริการทั้งด้านหน้าและด้านหลังลูกค้า เพื่อกำหนดจุดการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างจุดเชื่อมต่อในการให้บริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
 • การวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการให้บริการเชิงรุก
 • การกำหนดนิยามความเข้าใจในการให้บริการเพื่อการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน
 • การสื่อสารเพื่อการให้บริการด้วย เทคนิคการบริการเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการลดแรงกดดัน เมื่อลูกค้า แรงมา! แบบสบายใจ มีพลังให้บริการ
 • แนวทางการบริหารทีมบริการเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะของการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • องค์ประกอบของความสำเร็จของการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • จัดทำ Work Shop ชมคลิปวีดีโอ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
ลงทะเบียน StepPlus Training
ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดาวน์โหลด ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ช่องทางติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ช่องทางติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000
12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840
840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360
360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

Loading

UA-75256908-1